Etablering i nærheden Conrad

Åben kort
Lokal tid:
17:47:08

Conrad

8, J.C. Svabos gøta, 100, Tórshavn, FO Faroe Islands
Kontakter telefon: +298 505353
Latitude: 62.0082398, Longitude: -6.7781125
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Etablering:

Deildin Fyri Arbeids- og Almannaheilsu

5 Sigmundargøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

FAS Faroe Islands National and International Ship Register

13 Sigmundargøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Heinesen Myndir

9 Sigmundargøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Útlendingastovan

13 Sigmundargøta, Thorshavn, Færøerne, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning