Etablering i nærheden Number 1

Åben kort
Lokal tid:
07:39:30

Number 1

Vágsbotnur, 100, Tórshavn, FO Faroe Islands
Kontakter telefon: +298 323201
Internet side: menu.fo
Latitude: 62.0091538, Longitude: -6.7734575
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Etablering:

Jomfrubakken

Vágsbotnur, Tórshavn
barLæs mere

Súkkluverkstaðið hjá Gunnari

4 Gríms Kambansgøta, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere

Kallkyn

3 Gríms Kambansgøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

Silvursnið

Gríms Kambans Gøta 2 100, Thorshavn
jewelry_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning