Mad i nærheden Hotel HAVN Breakfast

Åben kort
Lokal tid:
07:42:34

Hotel HAVN Breakfast

16, Doktara Jakobsens gøta, 100, Tórshavn, FO Faroe Islands
Kontakter telefon: +298 500600
Internet side: www.hotelhavn.com
Latitude: 62.010118, Longitude: -6.7759842
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Mad:

Frumbiti Restaurant

Doktara Jakobsens gøta 16, Tórshavn 100, Tórshavn
restaurantLæs mere

Hotel Havn

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Hotel Havn

14 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Salong Ada

12 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
hair_careLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning