Punkt af interesse i nærheden Frumbiti Restaurant

Åben kort
Lokal tid:
06:03:46

Frumbiti Restaurant

Doktara Jakobsens gøta 16, Tórshavn 100, Tórshavn 100, Færøerne
Kontakter telefon: +298 556677
Internet side: www.frumbiti.fo
Latitude: 62.0101753, Longitude: -6.7759398
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Salong Ada

12 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
hair_careLæs mere

Hotel Havn

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Hotel HAVN Breakfast

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

Hotel Havn

14 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning