Punkt af interesse i nærheden Skeiva Pakkhús - Restaurant

Åben kort
Lokal tid:
07:53:50

Skeiva Pakkhús - Restaurant

19 Sigmundargøta, Tórshavn, 100, Wyspy Owcze
Kontakter telefon: +298 773300
Internet side: www.skeivapakkhus.fo
Latitude: 62.0072839, Longitude: -6.7759206
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Knørraneystið

Skálatrøð, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Róðrarfelagið Knørrur

Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Fiskikonan

18 Skálatrøð, Tórshavn
storeLæs mere

Skeiva pakkhús

19 Sigmundargøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning