Punkt af interesse nær 62.007889, -6.776015

Lokal tid:
01:37:36
Öström

Öström

Öström, 18 Skálatrøð, Thorshavn
clothing_storeLæs mere
Steinprent

Steinprent

Litografisk Værksted, Lithograpic Workshop and Gallery, 16 Skálatrøð, Tórshavn
art_galleryLæs mere
TAKS
Fjarskiftiseftirlitið

Fjarskiftiseftirlitið

20 Skálatrøð, Thorshavn
point_of_interestLæs mere
Vinnustovnurin

Vinnustovnurin

20 Skálatrøð, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Heinesen Myndir

9 Sigmundargøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere
Útlendingastovan

Útlendingastovan

13 Sigmundargøta, Thorshavn, Færøerne, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning