Punkt af interesse nær 62.008783, -6.760957

Lokal tid:
01:54:38
Betri

Betri

2 Yviri við Strond, Tórshavn
bankLæs mere

Skansastovan

13 Yviri við Strond, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Politistøðin

17 Yviri við Strond, Tórshavn 100, Faroe, Islands, 17 Yviri við Strond, Tórshavn
policeLæs mere

Fría og Fríða

13 Yviri við Strond, Tórshavn
storeLæs mere

Advokatfelagid vid Strond 4

4 Yviri við Strond, Tórshavn, Faroe Islands, 4 Yviri við Strond, Tórshavn
point_of_interestLæs mere
Premier Tax Free (Faroe Islands)

Premier Tax Free (Faroe Islands)

4 Yviri við Strond, Tórshavn
financeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning