Punkt af interesse nær 62.010118, -6.775984

Lokal tid:
01:38:39
Hotel HAVN Breakfast

Hotel HAVN Breakfast

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Frumbiti Restaurant

Frumbiti Restaurant

Doktara Jakobsens gøta 16, Tórshavn 100, Tórshavn
restaurantLæs mere
Hotel Havn

Hotel Havn

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere
Hotel Havn

Hotel Havn

14 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere
Salong Ada

Salong Ada

12 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
hair_careLæs mere
Glarsmiðjan

Glarsmiðjan

7 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Central Apartment in Tórshavn.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning