Steder i Vestmanna

Lokal tid:
13:46:23
Vestmanna
Administrative Region:Strømø
Befolkning:1 201
Telefonopkald:
+298-3
+298-4
+298-5
+298-8
+298-20
+298-64
+298-65
+298-89
Postnummer:
350

Placering på kortet over Færøerne

Map SVG
VestmannaVestmanna
Vestmanna

Vestmanna

Vestmanna
localityLæs mere

Budget Guesthouse Borgustova

2 Fjarðarvegur, Vestmanna
lodgingLæs mere

Krakureidrið

Nidarivegur 34, Vestmanna
lodgingLæs mere
Vestmanna Skúli

Vestmanna Skúli

Toftavegur 12,, Vestmanna
schoolLæs mere
Sprotin

Sprotin

12 Hornavegur, Vestmanna
point_of_interestLæs mere

Vælvera Fitness

16 Niðari Vegur, Vestmanna
point_of_interestLæs mere
Disvoy

📑 Vestmanna alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning