Skønhedssalon i Færøerne

Åben kort
Lokal tid:
18:04:37
Kötlum grön hárfríðkan

Kötlum grön hárfríðkan

25 Tróndargøta, Tórshavn
beauty_salonLæs mere
Salong Annika

Salong Annika

26 Tróndargøta, Tórshavn
beauty_salonLæs mere
Salong Shair

Salong Shair

36 Niels Finsens gøta, Thorshavn
beauty_salonLæs mere
Stjørnuskotið

Stjørnuskotið

22 Niels Finsens gøta, Thorshavn
beauty_salonLæs mere
Cinderella Angel Exclusive Lifestyles

Cinderella Angel Exclusive Lifestyles

6 Heykavegur, Thorshavn
beauty_salonLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning