Bilforhandler i Færøerne

Åben kort
Lokal tid:
18:12:16
Skoda

Skoda

Oyggjarvegur, Postboks 1070, Thorshavn
car_dealerLæs mere

Hyundai Torshavn

Oyggjarvegur, Thorshavn
car_dealerLæs mere
P/F Wenzel

P/F Wenzel

2 Slættanesgøta, Tórshavn
car_dealerLæs mere
P/F Auto Service
Berg Motors

Berg Motors

1 Staravegur, Tórshavn, Faroe Islands, 1 Staravegur, Tórshavn
car_dealerLæs mere
Waag & Company

Waag & Company

63 Hoyvíksvegur, Thorshavn
car_dealerLæs mere
Reyni Service

Reyni Service

41 Vegurin Langi, Hoyvík
car_dealerLæs mere
Bilasølan

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning