Sundhed i Færøerne

Lokal tid:
22:30:52

Heimið við Vallalíð

12 Vallalíð, Thorshavn
healthLæs mere

Tannlæknastovan í Dalatúni

19 Dalatún, Thorshavn
dentistLæs mere

Derma

24 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
healthLæs mere
PETRI Tannklinikk

PETRI Tannklinikk

20 Sjúrðargøta, Thorshavn
dentistLæs mere
Optika

Optika

Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
storeLæs mere
Barnatannrøktin

Barnatannrøktin

23 Tórsgøta, Tórshavn
dentistLæs mere
Sálarfrøðistovan

Sálarfrøðistovan

17 Tórsgøta, Tórshavn
healthLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning