Logi i Færøerne

Lokal tid:
22:32:43

Zamfir

17 Noregsvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere
Guesthouse Marknagil

Guesthouse Marknagil

1 Janusargøta, Tórshavn
lodgingLæs mere
Hotel Føroyar

Hotel Føroyar

45 Oyggjarvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere

Faroe City View B&B

7 Sílagøta, Tórshavn
lodgingLæs mere
Hostel Kerjalon

Hostel Kerjalon

Oyggjavegur 49, Thorshavn
lodgingLæs mere
Summer House Undir Heygnum 35

Summer House Undir Heygnum 35

35 Undir Heygnum, Thorshavn
lodgingLæs mere

Hotel Havn

14 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning