Logi i Færøerne

Lokal tid:
09:57:22

Zamfir

17 Noregsvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere
Guesthouse Marknagil

Guesthouse Marknagil

1 Janusargøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Mark

Marknagilsvegur 86, Tórshavn
lodgingLæs mere

Charming house in quiet area

Øksnagerði 8 Thorshavn 100
lodgingLæs mere
Hotel Føroyar

Hotel Føroyar

45 Oyggjarvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere

Faroe City View B&B

7 Sílagøta, Tórshavn
lodgingLæs mere
Hostel Kerjalon

Hostel Kerjalon

Oyggjavegur 49, Thorshavn
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning