Logi i nærheden Bladypi Guesthouse

Åben kort
Lokal tid:
07:38:34

Bladypi Guesthouse

Doktara Jakobsens gøta, 100, Tórshavn, FO Färöer
Kontakter telefon: +298 500600
Internet side: hostel.fo
Latitude: 62.0102714, Longitude: -6.7757763
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Logi:

Hotel Havn

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Hotel Havn

14 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Holiday apartment.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Central Apartment in Tórshavn.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning