Finansiere nær 62.007694, -6.775925

Lokal tid:
01:55:41
TAKS
Fjarskiftiseftirlitið

Fjarskiftiseftirlitið

20 Skálatrøð, Thorshavn
point_of_interestLæs mere
Vinnustovnurin

Vinnustovnurin

20 Skálatrøð, Thorshavn
point_of_interestLæs mere
Öström

Öström

Öström, 18 Skálatrøð, Thorshavn
clothing_storeLæs mere
Róðrarfelagið Knørrur

Róðrarfelagið Knørrur

Thorshavn
point_of_interestLæs mere
Knørraneystið

Knørraneystið

Skálatrøð, Thorshavn
point_of_interestLæs mere
Fiskikonan

Fiskikonan

18 Skálatrøð, Thorshavn
storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning