Mad nær 62.009727, -6.776134

Lokal tid:
01:45:47
Listagluggin

Listagluggin

15 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
art_galleryLæs mere

Derma

24 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
healthLæs mere
Siri

Siri

18 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

Central Apartment in Tórshavn.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere
Lampubúðin

Lampubúðin

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere
Holiday apartment.

Holiday apartment.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere
Glarsmiðjan

Glarsmiðjan

7 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning