Number 1 i Tórshavn

Åben kort
Lokal tid:
17:47:59
Åben

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Søndag-
Vágsbotnur, 100, Tórshavn, FO Faroe Islands
Kontakter telefon: +298 323201
Internet side: menu.fo
Latitude: 62.0091538, Longitude: -6.7734575
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Chia Joel

  Chia Joel

  ::

  Super dope owner who is really funny and loves to make conversations which are real and genuine! I am not extrovert, but he instantly made me felt like his friend! Not to mention amazing quality pizza and the garlic sauce on top of it was amazing! Rnemeber to ask him to add more! Price was pretty decent too given that you're looking for good pretty late into the night! Hardworking fella here! Suport him always!

 • Brandon Moses

  Brandon Moses

  ::

  The best pizza in the Faroe Islands

 • Karstin Liasson

  Karstin Liasson

  ::

  Very good i like the Italian sauce perfect pizza

 • Kaylene Toh

  Kaylene Toh

  ::

  Wow! Amazing owner who runs this place. Very friendly, we had a nice chat while waiting for the pizza to be done. Awesome garlic sauce with the pizza :) great prices too! this may well be the only place that's open till wee hours in the morning in Faroe Islands. Definitely worth a try :) five stars!

 • Travis Guzik

  Travis Guzik

  ::

  Best pizza. We traveled to Iceland and Faroe Islands and had pizza that was just O.K. but we found Number 1 pizza and we were very happy. Murat is the owner and is extremely passionate about his business and even imports the sauce from Italy. The pizza was cooked perfectly with the bottom and the crust slightly crispy. If you like garlic make sure you request fresh garlic after it's cooked.

Nærmeste Måltid takeaway:

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning