Restaurant nær 62.00824, -6.778113

Lokal tid:
01:45:25
Skeiva Pakkhús - Restaurant

Skeiva Pakkhús - Restaurant

19 Sigmundargøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Skeiva pakkhús

Skeiva pakkhús

19 Sigmundargøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
The Irish Pub Faroes

The Irish Pub Faroes

13 Gríms Kambansgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Frumbiti Restaurant

Frumbiti Restaurant

Doktara Jakobsens gøta 16, Tórshavn 100, Tórshavn
restaurantLæs mere
Hotel HAVN Breakfast

Hotel HAVN Breakfast

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Number 1

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning