Etablering i nærheden Siri

Åben kort
Lokal tid:
07:39:22

Siri

18, Doktara Jakobsens gøta, 100, Tórshavn, FO Islas Faroe
Kontakter telefon: +298 316610
Internet side: www.siri.fo
Latitude: 62.0099501, Longitude: -6.7761938
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Etablering:

Central Apartment in Tórshavn.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Holiday apartment.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Hotel Havn

14 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Lampubúðin

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning