Restaurant i nærheden Frumbiti Restaurant

Lokal tid:
21:18:17
Frumbiti Restaurant, Author: Jogvan Breckmann

Frumbiti Restaurant

Doktara Jakobsens gøta 16, Tórshavn 100, Tórshavn 100, Færøerne
Kontakter telefon: +298 556677
Internet side: www.frumbiti.fo
Latitude: 62.0101753, Longitude: -6.7759398
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Restaurant:

Hotel HAVN Breakfast

Hotel HAVN Breakfast

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Indian Haven

Indian Haven

11 Tórsgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

Indian Haven

11 Tórsgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
City Burger

City Burger

17 Tórsgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Sentrum
Restaurant Marco Polo

Restaurant Marco Polo

12 Sverrisgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
The Irish Pub Faroes

The Irish Pub Faroes

13 Gríms Kambansgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning